Odpowiedzialność architekta za relaziacje projektu jest całkiem spora

Ubezpieczenie OC architektów- najważniejsze informacje

Osoby, które wykonują zawód architekta mają obowiązek posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Oczywiście przyczyną, dla której zawód ten został objęty takim obowiązkiem, jest duża odpowiedzialność architekta. Jego błędy mogą mieć bardzo poważne konsekwencje ? mogą np. skończyć się koniecznością zapłaty odszkodowania osobie, której wyrządził szkodę. Obowiązkowe ubezpieczenie architekta chroni go w określonych sytuacjach przed wypłacaniem odszkodowania poszkodowanemu z własnej kieszeni.

Odpowiedzialność architekta za relaziacje projektu jest całkiem sporaZakres tego rodzaju ubezpieczeń obejmuje wyłącznie szkody wyrządzone w następstwie działań lub zaniechania ubezpieczonego, związane z wykonywaniem czynności zawodowych. Rozporządzenie Ministra Finansów odnoszące się do tego rodzaju ubezpieczeń bardzo precyzyjnie wymienia, jakie konkretnie rodzaje szkód obejmuje tego rodzaju polisa. Znaleźć wśród nich możemy m.in. przekroczenie kosztów, szkody związane z wypłaceniem kar umownych a także szkody wyrządzone przez pracowników. Jeśli chodzi o wysokość sumy gwarancyjnej, to nie może być ona mniejsza niż 50 000 euro. Warto wiedzieć, że tego rodzaju ubezpieczenie architekta (kilka słów na ten temat również tutaj: https://architekci.iexpert.pl/) obejmuje swoją ochroną dwa rodzaje odpowiedzialności: cywilną deliktową oraz cywilną kontraktową. Odpowiedzialność deliktowa obejmuje szkody w wyniku, których dochodzi do śmierci lub uszczerbku na zdrowiu osób trzecich. Tego rodzaju odpowiedzialność opiera się na powszechnie przyjętych przepisach prawa. Natomiast, jeśli chodzi o odpowiedzialność kontraktową w ubezpieczeniach odpowiedzialności cywilnej architektów, to obejmuje ona szkody wynikające z nieodpowiedniego wykonania zobowiązania. Jej zakres uzgadniają zawsze zainteresowane strony, kiedy jednak szkoda zostanie naprawiona należycie i w określonym terminie, to w takiej sytuacji wynagrodzenie architekta powinno być wypłacone.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że obowiązkowe OC architekta to nie tylko ochrona interesów samego architekta, ale również jego klientów. Mają oni, bowiem prawo domagać się odszkodowania bądź odzyskania pieniędzy w przypadku popełnienia błędów przez architekta. Niestety, wielu ubezpieczycieli utrudnia wypłatę odszkodowania w przypadku błędów popełnionych przez osobę ubezpieczoną. Spowodowane jest to przez fakt, że zakres odpowiedzialności cywilnej wskazany w polisie zdecydowanie różni się od odpowiedzialności cywilnej wynikającej z Kodeksu Cywilnego. Z tego też powodu architekt ponosi odpowiedzialność zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, z kolei ubezpieczenie ochrania tylko wybrany fragment działalności architekta. Jak więc widzimy bardzo ważną rolę w trafnym wyborze ubezpieczenia odgrywa dokładne zapoznanie się z ofertami różnych towarzystw ubezpieczeniowych. Tylko w ten sposób, bowiem będziemy w stanie precyzyjnie dowiedzieć się, jakie konkretnie szkody będzie pokrywane przez nasze ubezpieczenie architekta. Decydując się na pierwszą z brzegu ofertę, sporo ryzykujemy, a z pewnością ograniczamy sobie wybrania polisy najlepiej łączące szeroki zakres ubezpieczenia z niewysokimi kosztami.

Osoby wykonujące zawód architekta muszą wiedzieć, że ubezpieczyciel w razie wystąpienia szkody zajmie się wszelkimi roszczeniami wnoszonymi przez osoby poszkodowane, tylko wtedy, kiedy spełni on konkretne warunki. Chodzi między innymi o to, aby ustalić czy osoba ubezpieczona ma prawo do ochrony oraz czy posiada stosowne uprawnienia do wykonywania czynności związanych z tzw. samodzielnymi funkcjami technicznymi w budownictwie. Samodzielne funkcje techniczne określone są w ustawie o prawie budowlanym, a wśród nich wymienić możemy sprawdzanie projektów architektoniczno-budowlanych, projektowanie oraz sprawdzanie nadzoru autorskiego. Warto jednak zdawać sobie sprawę, że zapisy umieszczone we wspomnianej ustawie oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów odnoszą się wyłącznie do osób fizycznych, dlatego nie chronią one firm ? odpowiedzialność cywilna w architekta dotyczy wyłącznie osób fizycznych, które samodzielnie wykonują funkcje techniczne w budownictwie (więcej tutaj). Możliwe jest jednak prowadzenie działalności gospodarczej, która będzie objęta obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej architekta. Konieczne jest jednak spełnienie kilku warunków ? przede wszystkim nie może ona posiadać osobowości prawnej, a firmą jest osoba fizyczna, która zatrudnia pracowników oraz nadzoruje wykonywane przez nich czynności. Jeżeli uważamy, że zakres obowiązkowego OC architektów nie zapewnia nam pełnej ochrony, wówczas możemy skorzystać z polisy dodatkowej. Rozszerza ona znacząco zakres ubezpieczenia, choć oczywiście musimy zdawać sobie sprawę z tego, że wykupienie rozszerzenia przełoży się na wzrost ceny ubezpieczenia.