Obowiązkowe ubezpieczenie OC architekta

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC architekta objęta jest odpowiedzialność architektów za szkody powstałe w wyniku ich działań, bądź też zaniechań zawodowych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, w związku z wykonywaniem przez nich samodzielnych funkcji w budownictwie, w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych.

Warunki i zakres ubezpieczenia

Obowiązkowym ubezpieczeniem OC architekta objęta jest odpowiedzialność architektów za szkody powstałe w wyniku ich działań, bądź też zaniechań zawodowychUbezpieczenie architekta w ramach ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, w odniesieniu do pojedynczego zdarzenia wynosi równowartość 50 tysięcy euro wyrażoną w złotówkach. Kwota ta, przeliczana jest według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym to umowa ubezpieczenia OC architekta została zawarta. W roku 2013 obowiązującym kursem, był kurs na poziomie 4,0671 zł/euro, a w roku obecnym kształtuje się na poziomie 4,2967 zł/euro.

Pamiętać przy tym należy, że obowiązek ubezpieczeniowy nastaje w terminie do trzydziestu dni od dnia, w którym dokonany został wpis na listę członków izb architektów, przy czym nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania przez architekta samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.