Ubezpieczenie architekta ma bardzo szeroki zasięg

Co należy wiedzieć o ubezpieczeniu OC architekta?

Wybierając obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej architekta należy zdobyć kilka istotnych informacji, aby należycie wybrać ubezpieczenie, które będzie chroniło nas w przypadku popełnienia szkód skutkujących roszczeniami ze strony klientów.

Ubezpieczenie architekta ma bardzo szeroki zasięgTego rodzaju ubezpieczenie architekta (więcej tutaj) powinno przede wszystkim pokrywać tzw. czyste szkody finansowe. Oznacza to, że obejmuje ono nie tylko szkody rzeczowe lub osobowe, ale również szkody majątkowe. Szkody rzeczowe mogą dotyczyć np. zniszczenia majątku wskutek błędów w projekcie. Szkody osobowe oznaczają np. spowodowanie śmierci, rozstroju zdrowia czy uszkodzenia ciała. Z kolei konieczność przebudowy obiektu czy dodatkowe koszty wynikające z popełnionego błędu zaliczamy do szkód majątkowych. Zdecydowanie najczęściej występującym rodzajem szkód są właśnie czyste straty finansowe. Istotnym zagadnieniem związanym z obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej architektów są tzw. triggery czasowe. Jest to inaczej czasowy zakres ubezpieczenia, który określa, za jakie zdarzenia, mające miejsce w czasie obowiązywania umowy, odpowiada architekt. Warto wiedzieć, że ubezpieczenie architekta i pracowni architektonicznych może mieć postać na triggerze ?act commited? oraz ?claims made?. Jeśli chodzi o trigger ?act commited?, to odnosi się on działań i zaniechania, czyli błędów popełnionych w okresie ubezpieczenia. Z kolei trigger ?claims made? oznacza zgłoszenie roszczenia w okresie ubezpieczenia. Poszukując idealnego dla nas ubezpieczenia bardzo ważne jest, aby zwrócić uwagę właśnie na triggery, których niewłaściwe ustalenie może powodować ?luki? w ochronie ubezpieczenia.

Ubezpieczenie architekta musi również chronić szkody wyrządzone przez podwykonawców oraz pracowników z uprawnieniami. Jeśli szkoda wyrządzona przez podwykonawców ma charakter kontraktowy, wówczas architekt odpowiedzialny jest za szkody wyrządzone przez wybranych przez niego podwykonawców, czyli np. projektantów nawet, jeżeli posiadają oni ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli szkoda wyrządzona została przez pracowników z uprawnieniami, to również roszczenie zostanie skierowane do pracodawcy ? nawet, jeżeli pracownik posiada obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W przypadku naprawienia szkody przez pracodawcę, ma on prawo zwrócić się do pracownika z roszczeniem regresowym (w takiej sytuacji odszkodowanie będzie wypłacane z obowiązkowej polisy pracownika), niemniej jednak odpowiedzialność pracownika ograniczona jest tylko do wysokości trzech pensji, co oczywiście wpływa na wysokość odszkodowania. Wyjątkiem jest jedynie umyślne popełnienie błędu przez pracownika, choć taka sytuacja automatycznie wyklucza skorzystanie z ochrony ubezpieczenia obowiązkowego.

Obowiązkowe OC architekta obejmuje oczywiście wiele innych sytuacji, w jakich znaleźć się mogą architekci i ich klienci. Przedstawiciele tego zawodu mają możliwość objąć ochroną ubezpieczeniową m.in. szkody wynikające z osiadania gruntu, obsunięcia czy zapadnięcia się ziemi, szkody w środowisku, szkody wynikające z badań lub prac geologicznych i geodezyjnych, jak również szkody związane z uzyskiwaniem pozwoleń i decyzji związanych z procesem inwestycyjnym. Ponadto ubezpieczenie OC architekta obejmować może także szkody powstałe stopniowo, w wyniku powolnego oddziaływania różnych czynników (np. woda, temperatura, wilgoć), szkody związane z przekroczeniem ustalonych kosztów, szkody związane z przekroczeniem ustalonego terminu budowy oraz szkody znajdujące się w powierzonych dokumentacjach. Ubezpieczenie architekta może również chronić go przed roszczeniami związanym ze szkodami powstałymi w związku z prowadzeniem działalności biurowej, jak również szkodami wyrządzonymi pracownikom lub w najmowanych nieruchomościach.

Mówiąc o ubezpieczeniach architektów, warto poświęcić jeszcze kilka zdań określaniu wysokości sumy gwarancyjnej ubezpieczenia. Wybierając obowiązkowe OC konieczne będzie jej precyzyjne wskazanie. Określa się ją często na podstawie wysokości wynagrodzenia za konkretny projekt, choć musimy mieć świadomość, że nie jest to rozwiązanie wystarczające. Najlepszym rozwiązaniem będzie uwzględnienie potencjalnych szkód, jakie mogą zostać wyrządzone, gdyż wartość wynagrodzenia za wybrany projekt jest wielokrotnie niższa od wybudowanego obiektu i nie będzie po prostu należycie oddawała ryzyka, z jakim wiążą się obowiązki architekta.